home
           
 
A. BẢNG GI� B�N LẺ NỆM NƯỚC M�T, GỐI HƠI
   
STT
T�n mặt h�ng
M� Số Số khoang
K�ch cỡ (cm)
Đơn gi� Ghi ch�

Khuyến M�i

01
Nệm nước m�t lớn
NGD0227
27
72 x 200 x 3
440.000
....................
02
Nệm nước m�t lớn
NGD0225
25
72 x 180 x 3
400.000
....................
03
Nệm nước m�t lớn
NL1724
24
72 x 173 x 3
395.000
....................
04
Nệm nước m�t lớn
NL 16523
23
72 x 165 x 3
370.000
....................
05
Nệm nước m�t lớn
NL 15822
22
72 x 158 x 3
355.000
....................
06
Nệm nước m�t lớn
NL 1520
20
72 x 144 x 3
325.000
....................
07
Nệm nước m�t lớn
NL1419
19
72 x 137 x 3
310.000
....................
08
Nệm nước n�i lớn
NN18
18
60 x 120 x 3
235.000
....................
09
Nệm nước n�i nhỏ�
NN12
12
48 x 85 x 3
170.000
 .....................
10
Nệm nước m�t trung
NT1217
17
72 x 122 x 3
275.000
...................
11
Nệm nước m�t nhỏ
NE 4014
14
72 x 100 x 3
230.000
....................
12
Nệm nước m�t nhỏ
NE 0612
12
72 x 90 x 3
195.000
.....................
13
Nệm nước m�t nhỏ
NEX 6575
10
72 x 72 x 3
165.000
.....................
14
Nệm nước m�t nhỏ
NE 6575
11
72 x 80 x 3
175.000
  ......................
15
Nệm nước m�t nhỏ
NE 7209
9
70 x 65 x 8
140.000
.....................
16
Nệm nước m�t nhỏ
NE 6065
9
60 x 65 x 3
115.000
.....................
17
Nệm nước mỏng Baby
NB 4990
4
49 x 90
150.000
.....................
18
Nệm nước mỏng Baby
NB 60120
4
60 x 120
210.000
.....................
19
Nệm nước m�t ngồi
NV 45
5
45 x 45
90.000
.....................
20
Nệm nước dựa lưng
NLD13
13
48 x 100
170.000
.....................
21
Gối nước m�t lớn
GNL33
1
33 x 52
115.000
.....................
22
Gối nước m�t lớn
GNL30
1
30 x 50
90.000
.....................
23
Gối nước m�t vừa
GNV24
1
24 x 36
45.000
.....................
24
Gối nước m�t vừa
GNV22
1
22 x 31
40.000
.....................
25
Gối nước m�t nhỏ
GNN18
1
18 x 27
35.000
.....................
26
Gối nước b�n nguyệt
BB01
1
R15
30.000
.....................
 
A
B
       
     
Phương thức thanh to�n : Tiền mặt hay chuyển khoản :
Cơ sở HO�NG YẾN :
   
     
Số t�i khoản : 247659 Ng�n H�ng Thương Mại Cổ Phần � CH�U (ACB)
Chi nh�nh Kỳ H�a
   
       

 

   
Hit Counter
Gateway Coupon